مرکز خدمات حقوقی پناهندگان تاسمان یا

اهداف ما

هدف تیم وکال و داوطلبان ما کمک به افراد دارای سابقه پناهندگی، پناهجویان، و افرادی که از طریق بشردوستانه وارد کشور شده اند در تمامی زمینه های قوانین مهاجرتی می باشد. با گسترش TRLS ، ما نیز به گسترش خدمات خود برای رفع نیازهای مشتریان خود در تاسمانی ادامه خواهیم داد.

آموزش

مرکز خدمات حقوقی پناهندگان تاسمان یا طیف وسی عی از خدمات آموزشی را برای مامورین پرونده ها )کیس ورکر(، مشتریان، و سازمان های جامعه محور ارائه می دهد. هدف ما عالوه بر کمک به پناهندگان، آگاه سازی جامعه در خصوص تعهدات حقوق بشری ما در قبال پناهندگان، و چگونگی کمک به آن ها می باشد. کلینیک های حقوقی و مهاجرتی از ارکان اصلی TRLS می باشند، و منابع و اسناد را مطابق با هرگونه تغ ییر در سیاست های مهاجرتی و رویه های قضایی توسعه داده و توزیع می کنند.

رازداری

ما با مسئله شما با ظرافت تمام و به صورت کامال محرمانه، به طوری که شایسته آن می باشد، رفتار خواهیم کرد. TRLS یک تیم کامال مستقل از وکال و نمایندگان مهاجرتی می باشد.  با تمامی اطالعات شخصی دریافت شده توسط TRLS  ، مطابق با حق حفظ اسرار موکل، قوانین مربوطه ایالتی و قوانین کشوری، و همچنین سیاست و رویه های خود TRLS رفتار خواهد شد.

تاریخچه مرکز خدمات حقوق ی پناهندگان تاسمانیا

در ژوئن 2013 یک کمی ته راهبردی متشکل از افراد عالقه مند با هدف ایجاد مرکز خدمات حقوقی پناهندگان تاسمانیا (TRLS (تشک یل شد. در 13 نوامبر 2013 ،مرکز خدمات حقوقی پناهندگان به ثبت رسید. هیئت مدیره مرکز متشکل شده از وکال، نمایندگان مهاجرت، دانشجویان حقوق و سایر متخصصین با سابقه حرفه ای و یا داوطلبانه . این افراد همگ ی عالقه مند به کمک و ارائه حمایت های بشردوستانه به افراد دارای سابقه پناهندگی، پناهجویان، و افرادی که از طریق بشردوستانه وارد شده اند می باشند.