تماس :

تماس با ما

برای درخواست های مربوط مهاجرت و ارجاع از طریق وب این  فرم درخواست را پر کنید.

برای سایر درخواست ها از طر info@trls.org.au با ما تماس بگ یر ید.

آدرس پستی ما این است:

سرویس کمک های فردی به پرونده ما اکنون در آدرس زیر واقع شده است:

شماره 319 ،خیابان Liverpool ،هوبارت، کد پستی 7000

تلفن: 0361699473

ما همچنین در فیس بوک هست یم.