خدمات

خدمات ما

مشاوره حقوقی و نیابت قضایی رایگان )حضور به نمایندگی در دادگاه( برای پناهجویان ساکن تاسمانیا در زمینه درخواست ویزای های حمایتی، و مشاوره حقوقی برای افراد مقیم تاسمانیا که از طریق بشردوستانه وارد شده اند . خدمات ما عبارتند از:

.تلفنی یا حضوری م

رسیدگی فردی به پرونده، مانند، )این کمک به موارد زیر محدود نمی شود(: • کمک به شما در درخواست ویزا؛ • همراهی شما در مصاحبه اتان با وزارت کشور؛ • آماده سازی و حمایت از شما در برابر اداره ارزیابی مهاجرت و یا دادگاه تجدید نظر اداری؛ • آماده سازی و حضور به نمایندگی از شما در بررسی قضایی در دادگاه منطقه ای فدرال؛ و • کمک به شما در درخواست مداخله وزیر.

خدمات ارائه شده از طریق سرویس مهاجرتی خشونت خانوادگی )FVMS(

اگر ویزای موقت دارید و خشونت خانوادگی را تجربه کرده اید یا همچنین در حال تجربه آن هستید، می توانید برای مشاوره رایگان و محرمانه در ارتباط با روش های مهاجرتی موجود برای شما، به FVMS دسترسی داشته باشید.

You do not need to have left the relationship to get advice from a lawyer through the FVMS.

اگر برای هر یک ویزاهای زیر درخواست داده اید و یا در حال حاضر یکی از این ویزاها را دارید، ممکن است بتوان ید از طریق FVMS به صورت ادامه دار نیابت قضایی رایگان دریافت کنید:

  • ویزای شریک زندگی خارج از کشور )زیر مجموعه 309/100)
  • ویزای شریک زندگی داخل کشور )زیر مجموعه 820 /801)
  • فرزند وابسته )در زیرمجموعه ویزای توسعه مشمولیت( )زیر مجموعه 445 )
  • ستعدادهای برجسته )زیر مجموعه 858 )

خدمات نیابت قضایی ادامه دار که توسط FVMS ارائه می شود می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • تماس با وزارت کشور در مورد رابطه شما
  • همکاری با سایر خدمات برای جمع آوری شواهد از خشونت خانوادگی که تجربه کرده اید و یا همچنان تجربه می کنید
  • ارائه پرونده خشونت خانوادگی شما به وزارت کشور
  • حضور به نیابت از شما در درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر اداری یا دادگاه منطقه ایی فدرال

ین خدمات در House Mallet Nigel به آدرس زیر ارائه می شود:

طبقه اول، خیابان Liverpool ،هوبارت، تاسمانیا. کد پستی 7000

تلفن: 036169473
info@trls.org.au :ای

برای تعیین وقت مالقات با ما می توانید به آدرس info@trls.org.au به ما ایمیل بزنید، با تلفن ما تماس بگیرید، و یا این فرم را پرکنید.