داوطلبان:

داوطلبان ما

موفقیت های متوالی TRLS با حمایت ها و سخاوت مندی های داوطلبان آن میسر شده است. بسیاری از داوطلبان ما وکالی پرمشغله ایی هستند که بخشی از وقت خود را صرف کمک به افراد محروم جامعه می کنند. داوطلب شدن در TRLS نه تنها از لحاظ شخصی رضایتبخش است، بلکه فرصتی برای کار در کنار برخی از برجسته ترین مغزهای حقوقی تاسمان یا می باشد.

اکثر داوطلبان ما وکال، نمای ندگان مهاجرت و یا دانشجویان حقوق هستند، اما ما از تمامی داوطلبان، با هر سابقه یا تجربه ای، که می توانند در ارائه خدمات به ما کمک کنند استقبال می کنیم و آن ها را تشویق می کنیم تا برای داوطلبی در TRLS درخواست دهند.

فرصت های داوطلبی

ا در حال حاضر به دنبال داوطلبانی هستیم که به طور خاص در مشاغل زیر فعالیت می کنند:

  • وکالی واجد شرایط
  • نمایندگان مهاجرتی

لطفا رزومه و خالصه ای از قابلیت های خود در کمک رسانی را ً به آدرس info@trls.org.au ا یمیل کن ید