درباره ما

مرکز خدمات حقوقی پناهندگان تاسمان یا (TRLS (یک سازمان غیرانتفاعی است که به منظور ارائه خدمات حقوقی مهاجرتی به پناهندگان، مهاجر ین، پناهجویان و سایر افراد دارای ویزای بشر دوستانه در جامعه تاسمانیا تأس ی س شده است. این افراد ممکن است بعلت شرایطشان، به کمک های حقوقی رایگان و یا کمک های موجود در تاسمانیا دسترسی نداشته باشند.

S تنها مرکز اختصاصی خدمات رسانی حقوقی به پناهندگان، مهاجران، پناهجویان و افراد دارای ویزای بشردوستانه در تاسمانیا می باشد. این مرکز سعی دارد شکاف های موجود در دسترسی این افراد به عدالت را که ناشی از شرایط منحصر به فرد آن ها می باشد، بر طرف کند. خدمات حقوقی TRLS عملکرد سیستم قضا یی را برای ساکنین تاسمانیا که به خدمات حقوقی دسترسی ندارند، به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.

خدمات مهاجرتی خشونت خانوادگی )FVMS ،)یک سرویس حقوقی رایگان و محرمانه است که توسط مرکز خدمات حقوقی پناهندگان تاسمان یا ارائه می شود.

S به قربانیان و بازماندگان خشونت خانوادگی که دارای ویزاهای موقت می باشند و وضعیت و یزای آنها ممکن است تحت تأثیر خشونت خانوادگی و یا برهم خوردن رابطه آنها قرار گیرد، مشاوره مهاجرتی و کمک های مربوط به پرونده، ارائه می دهد.

S همچنین یکسری جلسات آموزشی و رشد حرفه ای در زمینه قوانین مهاجرتی خشونت خانوادگی را برای ارائه دهندگان خدمات برگزار می کند. عالوه بر آن FVMS برای جامعه گسترده تر مهاجرین نیز یکسری جلسات آگاه سازی برگزار می کند.

امکان دسترسی به مشاوره رایگان حقوق مهاجرتی می تواند این فرصت را در اختیار قربانیان و بازماندگان خشونت خانوادگی قرار دهد که رابطه خشونت آمیز را ترک کنند و بتوانند امن یت و حما ی تی که در جامعه تاسمانیا برای داشتن یک زندگی عاری از خشونت و آسیب به آن نیاز دارند را به دست آورند.

ماموریت ما

هدف TRLS این است که به افراد دارای سابقه پناهندگی، افرادی که از طریق بشردوستانه وارد شده اند، و پناهجویانی که در تاسمان یا شرایط نامساعدی دارند، از طر یق استفاده از تخصص وکال، دانشجویان حقوق، نمای ندگان مهاجرت و سایر داوطلبان عالقه مند، خدمات حقوقی رایگان ارائه دهد.

هدف ما

کار TRLS شامل ارائه کمک های کلیدی حقوقی و وکالت رایگان به افرادی می باشد که به دلیل مشکالت مالی و یا سایر شرایط نامناسی که عموما از فرهنگ و زبان متفاوت و یا تجربیات شکنجه و تروما نشات گرفته شده است، به این کمک ها دسترسی ندارند.

S تنها مرکز اختصاصی خدمات رسانی حقوقی به پناهندگان، مهاجران، پناهجویان و افراد دارای ویزای بشردوستانه در تاسمانیا می باشد. این مرکز سعی دارد شکاف های موجود در دسترسی این افراد به عدالت را که ناشی از شرایط منحصر به فرد آن ها م ی باشد، بر طرف کند. خدمات حقوقی TRLS عملکرد سیستم قضا یی را برای ساکنین تاسمانیا که به خدمات حقوقی دسترسی ندارند، به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.

  • ارائه خدمات مشاوره رایگان به افراد دارای سابقه پناهندگی، افرادی که از طریق بشردوستانه وارد شده اند، و افرادی که در تاسمانیا به دنبال پناهندگی هستند.
  • رسیدگی فردی به پرونده افراد دارای سابقه پناهندگی، افرادی که از طریق بشردوستانه وارد شده اند ، و افرادی که در تاسمانیا به دنبال پناهندگی هستند.
  • انجام تحقیقات در مسائل قانونی و رویه های مربوط به افراد دارای سابقه پناهندگی، افرادی که از طریق بشردوستانه وارد شده اند ، و افرادی که به دنبال پناهندگی هستند.
  • ارائه آموزش به کارکنان بخش های حقوقی و رفاهی، دانشجویان حقوق و عموم مردم در زمینه قوانین، سیاست ها و رویه های فعلی مهاجرت، شهروندی و پناهندگی
  • ترویج و حمایت از حقوق بشر و
  • جمع آوری کمک های مالی از طریق کمک های مردمی و سای ر ابزارها جهت پیشبرد اهداف و مقاصد این انجمن، و همکاری با سایر نهادهایی که دارای اهداف مشابه می باشند.

هیات مدیره TRLS :

Samuel Karpinskyj

Tom Carr

Samantha Climie

Kate Buxton

Mark Huber

Millie Von Stieglitz