منابع:

پیوندها

در اینجا تعدادی پیوند مفید مربوط به خدمات مهاجران و پناهندگان، اعم از قانونی و غیر قانونی آورده شده است.

منابع مفید برای جامعه افغانستانی

دولت مشترک المنافع استرالیا

دولت تاسمانیا

سازمان های مردم-نهاد (NGO (استرالیا

سازمان ملل

حقوقی

موارد دیگر )تاسمانیا(