کمک های مردمی:

شما می توانید کمک کنید

کمک های مالی

کمکهای مالی سخاوتمندانه شما، باعث می شود که خدمات ما به دست افراد بیشتری با سابقه پناهندگی، پناهجویان و افرادی که با ویزای بشر دوستانه وارد شده اند و مستحق کمک هستند، برسد و به آنها کمک کند. ما یک موسسه خیریه ثبت شده هست یم و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره TRLS دستمزد یا پاداشی دریافت نمی کند – وجوه مستقیماً صرف خدماتی که ارائه می دهیم و هزینه های سربار مورد نیاز می شود. این کار هزینه های ادار ی را بسیار پایین نگه می دارد. این کمک های مالی و سخاوت حامیان ما می باشد که TRLS را قادر می سازد همواره به ارائه کمک های حیاتی خود به اعضای آسیب پذیر جامعه ادامه دهد. ما از هرگونه کمک مالی کوچک یا بزرگ قدردانی می کنیم، و ارسال کمک های مالی به صورت آنالین را برای شما آسان کرده ایم. همه کمک ها مشمول کسر مالیات می شوند. برای اطالعات بیشتر به سیاست های کمک مالی ما مراجعه کنید. سیاست و رویه حفظ حریم خصوصی در اینجا شرح داده شده است.